BA, Islamic Studies and Sociology कार्यक्रममा भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको दोस्रो सूची प्रकाशन गरिएको बारे ।

BA,  Islamic Studies and Sociology कार्यक्रममा भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको दोस्रो सूची प्रकाशन गरिएको बारे ।


Attachments:

© 2023 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors