MPhil in Mathematics Education र MPhil in Health Education २०७८ हिउँदे सत्र दोस्रो सेमेस्टरको नियमित तथा MPhil in Mathematics Education २०७६ हिउँदे सत्र दोस्रो सेमेस्टरको रिटेक परीक्षामा सामेल परीक्षार्थीहरुको २०८० हिउँदे सत्रान्त बाह्य परीक्षाको नतिजा ।

 MPhil in Mathematics Education र  MPhil in Health Education २०७८ हिउँदे सत्र दोस्रो सेमेस्टरको नियमित तथा MPhil in Mathematics Education २०७६ हिउँदे सत्र दोस्रो सेमेस्टरको रिटेक परीक्षामा सामेल परीक्षार्थीहरुको २०८० हिउँदे सत्रान्त बाह्य परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।


Attachments:

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors