Bachelor of Arts (BA) कार्यक्रमको २०७७ हिउँदे सत्र चौथो सेमेष्टर तथा २०७९ हिउँदे सत्र प्रथम सेमेष्टरको सत्रान्त वाह्य परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Bachelor of Arts (BA)  कार्यक्रमको २०७७ हिउँदे सत्र चौथो सेमेष्टर तथा २०७९ हिउँदे सत्र प्रथम सेमेष्टरको सत्रान्त वाह्य परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।


Attachments:

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors