वि.सं.२०७७ हिउँदे सत्र भर्ना समूहमा Bachelor of Arts (BA) (Sociology, English Nepali and Economics) कार्यक्रमको पाँचौं सेमेष्टरमा भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

वि.सं.२०७७ हिउँदे सत्र भर्ना समूहमा Bachelor of Arts (BA)  (Sociology, English Nepali and Economics) कार्यक्रमको पाँचौं सेमेष्टरमा भर्ना सम्बन्धी सूचना ।


Attachments:

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors