वि.सं.२०७८ वर्षे भर्ना समूहको Master of Business Administration (MBA) र MS in Development Management and Governance (MSDMG) कार्यक्रमको चौथो सेमेष्टरमा भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

वि.सं.२०७८ वर्षे भर्ना समूहको Master of Business Administration (MBA)  र MS in Development Management and Governance (MSDMG)   कार्यक्रमको चौथो सेमेष्टरमा भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors