वि.सं.२०७७ बर्षे भर्ना समूहको Bachelor of Business Sciences (BBS Honors) कार्यक्रमको चौथो बर्षमा भर्ना म्याद थप गरिएको सूचना ।

वि.सं.२०७७ बर्षे भर्ना समूहको Bachelor of Business Sciences (BBS Honors) कार्यक्रमको चौथो बर्षमा भर्ना म्याद थप गरिएको सूचना ।

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors