सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षा संकाय अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रथम,दोस्रो र तेस्रो सेमेष्टरको ( Regular/Retake) परीक्षा समय तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षा संकाय अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रथम,दोस्रो र तेस्रो सेमेष्टरको परीक्षा समय तालिका   प्रकाशन सम्बन्धी सूचना  


Attachments:

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors