प्रथम सेमेष्टरको नियमित तथा पुनः बाह्य परीक्षाको परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

प्रथम सेमेष्टरको नियमित तथा पुनः बाह्य परीक्षाको परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।


Attachments:

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors