आ.ब. २०७९।८० को आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

आ.ब. २०७९।८० को आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors