MBA कार्यक्रममा भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको तेस्रो सूची प्रकाशन गरिएको बारे ।

MBA कार्यक्रममा भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको तेस्रो सूची प्रकाशन गरिएको बारे ।


Attachments:

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors