वि.सं. २०७८ बर्षे सत्र भर्ना समूहको Bachelor of Law (LLB) कार्यक्रममा भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

वि.सं. २०७८ बर्षे सत्र भर्ना समूहको Bachelor of Law (LLB) कार्यक्रममा भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors