सामाजिक शास्त्र तथा शिक्षा संकाय अन्तर्गत BA,MES,MMCS,MPS कार्यक्रमहरुको प्राविधिक अभिमुखीकरण तथा अन्तरवार्ता (प्रवेस परिक्षा ) कार्यक्रम संचालन हुने सम्वन्धी सुचना ||

सामाजिक शास्त्र तथा शिक्षा संकाय अन्तर्गत BA,MES,MMCS,MPS कार्यक्रमहरुको प्राविधिक अभिमुखीकरण तथा अन्तरवार्ता (प्रवेस परिक्षा ) कार्यक्रम संचालन हुने सम्वन्धि सुचना ||


Attachments:

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors