वि.सं. २०७७ बर्षे भर्ना समूहको LLB, BBS कार्यक्रमको तेस्रो बर्षमा र वि.सं.२०७६ बर्षे भर्ना समूहको BBS कार्यक्रमको चौथो बर्षमा भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

 वि.सं. २०७७ बर्षे भर्ना समूहको LLB, BBS कार्यक्रमको तेस्रो बर्षमा र वि.सं.२०७६ बर्षे भर्ना समूहको BBS कार्यक्रमको चौथो बर्षमा भर्ना सम्बन्धी सूचना ।
 
 

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors