२०७७ समूहको MBA, MSDMG र BBS कार्यक्रमको दोस्रो सेमेष्टर÷वर्षको छात्रवृत्तिमा छनौट भएकाहरुको अन्तिम नामावली र LLB कार्यक्रमको दोस्रो वर्षको छात्रवृत्तिछुटका लागि पुनः आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धमा।

२०७७ समूहको MBA, MSDMG र BBS कार्यक्रमको दोस्रो सेमेष्टर÷वर्षको छात्रवृत्तिमा छनौट भएकाहरुको अन्तिम नामावली र LLB   कार्यक्रमको दोस्रो वर्षको छात्रवृत्तिछुटका लागि पुनः आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धमा। 


Attachments:

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors