वि स २०७७ हिउदे सत्रको सत्रान्त बाह्य परीक्षाको दोस्रो सेमेष्टर र वि स २०७८ हिउदे सत्रको सत्रान्त बाह्य परीक्षाको पहिलो सेमेष्टरको नियमित, पुन परीक्षा (Re-take Examination) को परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

वि स २०७७ हिउदे सत्रको सत्रान्त बाह्य परीक्षाको दोस्रो सेमेष्टर र वि स २०७८ हिउदे सत्रको सत्रान्त बाह्य परीक्षाको पहिलो सेमेष्टरको नियमित पुन परीक्षा (Re-take Examination) को परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना


Attachments:

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors