BBS र LLB कार्यक्रमको नियमित र पुनः परीक्षा (Re-Take Examination) को परीक्षा आवेदन फारम र परीक्षा संचालन हुने समय तालिका प्रकाशन गरिएको बारे ।

BBS र LLB कार्यक्रमको नियमित र पुनः परीक्षा (Re-Take Examination) को परीक्षा आवेदन फारम र परीक्षा संचालन हुने समय तालिका प्रकाशन गरिएको बारे ।


Attachments:

© 2023 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors