वि. सं. २०७८ बर्षे सत्रको MBA र MSDMG कार्यक्रमको दोस्रो सेमेष्टरमा भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

वि. सं. २०७८ बर्षे सत्रको MBA र MSDMG कार्यक्रमको दोस्रो सेमेष्टरमा भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors