विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकायको वैकल्पिक विधि अनुसार संचालन हुने सत्रान्त वाह्य परीक्षाको नियमित र पुनः परीक्षा (Re-Take Examination) को समय तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

 विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकायको वैकल्पिक विधि अनुसार संचालन हुने सत्रान्त वाह्य परीक्षाको नियमित र पुनः परीक्षा (Re-Take Examination) को समय तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।


Attachments:

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors