व्यवस्थापन तथा कानून संकाय वि.सं. २०७६ बर्षे समूहको BBS LLB दोस्रो बर्ष र MBA,MSDMG कार्यक्रमको चौथो सेमेष्टर वि.सं.२०७७ बर्षे समूहको दोस्रो सेमेष्टर वा बर्ष र वि.सं. २०७८ बर्षे समूहको प्रथम सेमेष्टर वा बर्षको छात्रवृत्तीका लागि आवेदन फारम आव्हानको सूचना

व्यवस्थापन तथा कानून संकाय वि.सं. २०७६ बर्षे समूहको BBS, LLB दोस्रो बर्ष र MBA, MSDMG कार्यक्रमको चौथो सेमेष्टर वि.सं. २०७७ बर्षे समूहको दोस्रो सेमेष्टर वा बर्ष र वि.सं. २०७८ बर्षे समूहको प्रथम सेमेष्टर वा बर्षको छात्रवृत्ती (शिक्षण शुल्क छुट) का लागि आवेदन फारम आव्हानको सूचना ।


Attachments:

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors