एम.फिल. अर्थशास्त्र तथा एम.ई.एस. (शिक्षा सुशासन र नेतृत्व र नेपाली शिक्षा) कार्यक्रमको प्रथम सेमेष्टरको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।

एम.फिल. अर्थशास्त्र तथा एम.ई.एस. (शिक्षा सुशासन र नेतृत्व र नेपाली शिक्षा) कार्यक्रमको प्रथम सेमेष्टरको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।


Attachments:

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors