वि.सं. २०७६ हिउँदे भर्ना समूहको दोस्रो र वि.सं. २०७६ बर्षे भर्ना समूहको तेस्रो सेमेष्टरको छात्तवृत्ती (शिक्षण शुल्क छुट) का लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।

वि.सं. २०७६ हिउँदे भर्ना समूहको दोस्रो र वि.सं. २०७६ बर्षे भर्ना समूहको तेस्रो सेमेष्टरको छात्तवृत्ती (शिक्षण शुल्क छुट) का लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।


Attachments:

© 2022 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors