छात्रवृति (शिक्षण शुल्क छुट) का लागि छनौट भएका विद्यार्थिहरुको नामावलीमा प्राप्त दावीविरोध छानविन गरी अन्तिम तथा स‌ंशोधित नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।

छात्रवृति (शिक्षण शुल्क छुट) का लागि छनौट भएका विद्यार्थिहरुको नामावलीमा प्राप्त दावीविरोध छानविन गरी अन्तिम तथा स‌ंशोधित नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।
 


Attachments:

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors