MPhil in English Edu., Nepali Edu., र One Year B.Ed. in Pedagogical Sciences (B.Ed. PS) कार्यक्रममा भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको दोस्रो सूची प्रकाशन गरिएको बारे ।

MPhil in English Edu., Nepali Edu., र One Year B.Ed. in Pedagogical Sciences (B.Ed. PS) कार्यक्रममा भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको दोस्रो सूची प्रकाशन गरिएको बारे ।


Attachments:

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors