वि सं. २०७५ हिउँदे भर्ना सत्र समूह र वि सं. २०७५ बर्षे मर्ना सत्र समूहको तेस्रो सेमेष्टर/बर्षको छात्रवृत्ति (शिक्षण शुल्क छुट)का लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।

वि सं. २०७५ हिउँदे भर्ना सत्र समूह र वि सं. २०७५ बर्षे मर्ना सत्र समूहको तेस्रो सेमेष्टर/बर्षको छात्रवृत्ति (शिक्षण शुल्क छुट)का लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।


Attachments:

© 2023 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors