बैकल्पिक विधि अनुसार संचालन हुने सत्रान्त बाह्य परीक्षाको प्रथम, तेस्रो र चौथो सेमेष्टरको आवेदन फारम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना

बैकल्पिक विधि अनुसार संचालन हुने सत्रान्त बाह्य परीक्षाको प्रथम, तेस्रो र चौथो सेमेष्टरको आवेदन फारम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना

© 2022 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors