वि.सं.२०७६ वर्षे भर्ना समूहको Bachelor of Law (LLB) / Bachelor of Business Science (BBS) कार्यक्रमको तेस्रो वर्षमा भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

वि.सं.२०७६ वर्षे भर्ना समूहको Bachelor of Law (LLB) / Bachelor of Business Science (BBS) कार्यक्रमको तेस्रो वर्षमा भर्ना सम्बन्धी सूचना ।


Attachments:

© 2022 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors