बैकल्पिक विधि अनुसार स‌ंचालन हुने सत्रान्त बाह्य परीक्षाको आवेदन फारम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना ।

बैकल्पिक विधि अनुसार स‌ंचालन हुने सत्रान्त बाह्य परीक्षाको आवेदन फारम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना ।


Attachments:

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors