छात्रवृत्ती (शिक्षण शुल्क छुट) का लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको नामावलीमा प्राप्त दावीविरोध छनबिन गरी अन्तिम संशोधित नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।।।

छात्रवृत्ती (शिक्षण शुल्क छुट) का लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको नामावलीमा प्राप्त दावीविरोध छनबिन गरी अन्तिम संशोधित नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।।।


Attachments:

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors