अनलाइन प्रवेश परीक्षा स‌ंचालन हुने समय तालिका तथा वैकल्पिक विधि अनुसार संचालन हुने प्रवे्श परीक्षामा सहभागि हुने परीक्षार्थीले पालना गर्नुपर्ने कुराहरु ।

अनलाइन प्रवेश परीक्षा स‌ंचालन हुने समय तालिका तथा वैकल्पिक विधि अनुसार संचालन हुने प्रवे्श परीक्षामा सहभागि हुने परीक्षार्थीले पालना गर्नुपर्ने कुराहरु ।


Attachments:

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors