बैकल्पिक विधि अनुसार संचालन हुने सत्रान्त बाह्य परीक्षाको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

Published 3 years ago Notice Only for Reading

                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                          मिति २०७७/१२/१७
                   
                               
बैकल्पिक विधि अनुसार संचालन हुने सत्रान्त बाह्य परीक्षाको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना
 
विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत भर्ना समूह  वि.सं २०७६ हिउँदे सत्रको MPhil in ICT, Master Degree in e-Governance , Master Degree in Geoinformatics, Master Degree in Natural Resources and Development, Master of Science in Environmental and Occupational Health (EOH) विषयमा दोस्रो सेमेष्टरमा भर्ना भई नियमित रुपमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको दोस्रो सेमेष्टरको नियमित सत्रान्त बाह्य  परीक्षाको परीक्षा आवेदन फारम र सोही भर्ना समूहमा भर्ना भै प्रथम सेमेष्टरको आन्तरिक परीक्षामा NQ लागि कोर्स पुनःदर्ता गर्ने विद्यार्र्थी एवम् सत्रान्त बाह्य परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका विषयमा पुनः परीक्षा (Re-take Examination) तथा प्रथम सेमेष्टरमा उत्तीर्ण विषयमा तोकिए बमोजिम ग्रेड बृद्धि परीक्षा दिन इच्छुक विद्यार्थीहरुको प्रथम सेमेष्टरको ग्रेड बृद्धि परीक्षा आवेदन फारम साथै भर्ना समूह वि.सं २०७५ हिउँदे सत्रको MPhil in ICT, Master Degree in e-Governance , Master Degree in Geoinformatics,  विषयमा तेस्रो सेमेष्टरमा भर्ना भई नियमित रुपमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको तेस्रो सेमेष्टरको नियमित सत्रान्त बाह्य परीक्षाको परीक्षा आवेदन फारम, सोही सत्रको दोस्रो सेमेष्टरको आन्तरिक परीक्षामा NQ लागि कोर्स पुनःदर्ता गर्ने विद्यार्र्थी एवम् सत्रान्त बाह्य परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका विषयमा पुनः परीक्षा (Re-take Examination)] तथा दोस्रो सेमेष्टरमा उत्तीर्ण विषयमा तोकिए बमोजिम ग्रेड बृद्धि परीक्षा दिन इच्छुक विद्यार्थीहरुको दोसो सेमेष्टरको ग्रेड बृद्धि परीक्षा आवेदन फारम र भर्ना समूह वि.स.२०७४ हिउँदे सत्रको प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र चौथो सेमेष्टर तथा भर्ना समूह वि.स.२०७५ हिउँदे सत्रको प्रथम र दोस्रो सेमेष्टरको आन्तरिक परीक्षामा NQ लागि कोर्स पुनःदर्ता गर्ने विद्यार्थी एवम् सम्बन्धित सत्रान्त बाह्य परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका विषयमा पुनः परीक्षा (Re-take Examination)] दिन इच्छुक विद्यार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फारम र यहि मिति २०७८/०१/०६ गते सम्ममा यस विश्वविद्यालयको वेभसाइट www.nou.edu.np मा रहेको अनलाइन परीक्षा आवेदन फारम भरेर तपसिल बमोजिमको परीक्षा शुल्क, भुक्तान गर्न वाँकी शिक्षण शुल्क, ग्रेड वृद्धि परीक्षा शुल्क, कोर्स पुनःदर्ता शुल्क वापतको रकम  नेपाल खुला विश्वविद्यालयले ग्लोबल आइ.एम.इ बैङ्क, कीर्तिपुर शाखा, स्थित चल्ती खाता नं. ०५०१०१००००५०२ मा जम्माकर्ताको स्पष्ट नाम र रोल नं खुलेको रकम जम्मा गरेको बैङ्क भौचर समेत स्क्यान गरेर अपलोड गरी परीक्षा आवेदन फारम बुझाउन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । दोब्बर दस्तुर तिरी मिति २०७८/०१/१३ गते सम्म परीक्षा आवेदन फारम भर्न सकिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।
                                                                                                                                                                               
   कमल ढकाल
                                                                                                                                                                                    कुल सचिव


तपशिल
परीक्षा शुल्क
तह दोस्रो र तेस्रो सेमेष्टर नियमित परीक्षा शुल्क रु. प्रथम,दोसौ, तेस्रो र चौथो सेमेष्टरको कोर्स पुनः दर्ता शुल्क प्रति पत्र (NQ का लागि_ प्रथम , दोस्रो , तेस्रो  र चौथो सेमेष्टरको Re-Take परीक्षा शुल्क/ग्रेड वृद्धि परीक्षा शुल्क प्रति पत्र
एम फिल तह ३००० ३३६० ७५०
स्नातकोत्तर तह  (EOH / NRD) ३००० २५०० ६००
स्नातकोत्तर (e-Governance र Geoinformatics) २५०० २००० ५००
नोटः
    (१)   एम फिल तेस्रो सेमेष्टरको शोधपत्रको अन्तिम प्रस्तुती (Final Defense) परीक्षामा सहभागी हुनका लागि प्रथम र द्वितीय सेमेष्टरका सम्पूर्ण विषयहरुका परीक्षा      उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ र शोधपत्रका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्नुपर्नेछ ।
    (२)   प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि पनि परीक्षा आवेदन भर्नुपर्नेछ ।

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors