नाम दर्ता फारम (Registration Form) भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Published 3 years ago Notice Only for Reading

मितिः २०७७।१०।२८ गते
 
बिषयः नाम दर्ता फारम (Registration Form) भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

उपर्युक्त बिषयमा नेपाल खुला विश्वविद्यालय, व्यवस्थापन तथा कानुन संकाय अन्तर्गत वि.सं.२०७७ बर्षे सत्र भर्ना समूहमा Master of Business Administration (MBA), MS in Development Management and Governance (MSDMG), Bachelor of Law (LLB) र Bachelor of Business Science (BBS)  कार्यक्रममा प्रथम सेमेष्टरमा भर्ना भई अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालय नाम दर्ताका लागि यस विश्वविद्यालयको नाममा ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड, कीर्तिपुर शाखामा रहेको चल्ती खाता नं. ०५०१०१००००५०२ मा आफ्नो नाम र रोल नं. स्पष्ट उल्लेख गरी तपशिल बमोजिमको शुल्क रकम जम्मा गरेर सक्कल बैंक भौचर तथा शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरु Scan गरी Upload गरेर विश्वविद्यालय नाम दर्ता फारम (Registration Form)  मिति २०७७।१०।२८ गते देखि मिति २०७७।११।२७ सम्म अनलाईन मार्फत भरि बुझाउन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । नाम दर्ता फारम (Registration Form) भर्नका लागि विश्वविद्यालयको वेवसाईट www.nou.edu.np को Student Panel मा गई Student Information System मा Click गरी आफ्नो User Name र Password प्रयोग गरी Log In गरेर Registration मा Click गरी आवश्यक पुरा विवरणहरु भरेर Save बटनमा Click गर्नुपर्ने छ । तोकिएको म्याद भित्र तोकिए बमोजिम नाम दर्ता फारम (Registration Form) नभरेमा रु.१००।– बिलम्ब शुल्क लाग्नेछ ।

(कमल ढकाल)
कुल सचिव

तपशिल
सि.नं. तह नाम दर्ता  शुल्क
स्नातकोत्तर रु.२५००।००
स्नातक रु.१५००।००
 


Attachments:

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors