LLBB वि.सं. २०७७ बर्षे सत्रमा प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदक परीक्षार्थीहरुको प्रवेश परीक्षा संचालनका लागि भर्चुअल समूह र सो समूहका निरीक्षक तथा निजहरुको सम्पर्क टेलिफोन नम्बर सम्बन्धी सूचना ।

Published 1 year ago Notices

LLBB वि.सं. २०७७ बर्षे सत्रमा प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदक परीक्षार्थीहरुको प्रवेश परीक्षा संचालनका लागि भर्चुअल समूह र सो समूहका निरीक्षक तथा निजहरुको सम्पर्क टेलिफोन नम्बर सम्बन्धी सूचना ।

© 2022 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors