नेपाल खुला विश्वविद्यालय सेवामा करार सेवामा पदपूर्तिका लागि कार्यशर्त विवरण तथा आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता

नेपाल खुला विश्वविद्यालय सेवामा करार सेवामा पदपूर्तिका लागि कार्यशर्त विवरण तथा आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता...READ MORE

दोश्रो सेमेष्टरमा भर्नाको म्याद थप सम्बन्धी सूचना

Published 9 months ago News And Events Notices

दोश्रो सेमेष्टरमा भर्नाको म्याद थप सम्बन्धी सूचना...READ MORE

Notice About Practical Exam

Published 10 months ago Notices News And Events

Notice Regarding Practical Exam for Faculty Of Social Sciences And Education...READ MORE

Post Graduate Diploma in Distance and e-Learning

Published 11 months ago News And Events

Post Graduate Diploma in Distance and e-Learning...READ MORE

© 2018 Nepal Open University . All rights reserved.