Bachelor of Law( LLB) कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा रद्द गरिएको र Master of Business Administration (MBA) कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा स्थागित गरिएको सूचना

Bachelor of Law( LLB) कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा रद्द गरिएको र Master of Business Administration (MBA) कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा स्थागित गरिएको सूचना

© 2018 Nepal Open University . All rights reserved.