MS Teams मा कसरी join हुने र online Exam कसरी दिने जानकारिको लागि तल दिईएको link खोल्नु होला (तपाईको ID रPassword Excel file मा छ Dowbload गर्नु होला ।)

© 2018 Nepal Open University . All rights reserved.