नेपाल खुला विश्वविध्यालयको शैक्षिक सत्र २०७४०७५ का लागि विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा

भर्नाको लागि आवेदन पेश गर्ने म्याद थपसम्बन्धी अत्त्यन्त जरुरी सूचना

 

यस नेपाल खुला विश्वविध्यालयले शैक्षिक सत्र २०७४-०७५ का लागि विभिन्न संकायमा भर्नाका लागि यस अघि प्रकाशित गरिएको सुचनामा हाल उक्त कार्यक्रमहरुमा भर्नाको लागि आवेदन पेश गर्ने अन्तिम मिति तपसिल बमोजिम मिति २०७५-०१-०५ सम्म कायम गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ |

तपसिल

प्रवेश परीक्षा : २०७५-०१-१५

समय: बिहान ११ बजे

स्थान: पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटन ढोका  |