University Act/Rules/Policy/Notice

  प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्याविधि, २०७५ नेपाल-खुला-विश्वविद्यालय-ऐन-२०७३ आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिद नियम, २०७४ नेपाल खुला विश्वविद्यालय शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम २०७४ नेपाल खुला विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५